میوه خشک ها

جدیدترین محصولات

خشکبار

خرما پیارُم

۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط ۶ میوه

۵۶,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط ۹ میوه

۵۹,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان

پرفروش ها

اسلایس ها

موز خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان

ترش، نمکی، ملس ها

آلبالو خشک نمکی

۱۸,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

کیوی خشک

۱۴,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومان

مجله تلفوری